Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 (Algemeen)
Indien vooraf niet schriftelijk anders is overeengekomen zijn
de hiernavolgende voorwaarden van toepassing op al onze
aanbiedingen en overeenkomsten.
Artikel 2 (Offerte)
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
Artikel 3
Specificaties van afmetingen, vorm of kwaliteit aangegeven in
door ons uitgebrachte catalogi, als ook van monsters
ontwerpen of enige andere vorm zijn niet bindend en gelden
enkel als globale aanduiding.
Artikel 4 (Overeenkomst)
De overeenkomst wordt gesloten door onze bevestiging van
de klantenopdracht of anders door de daadwerkelijke
uitvoering van de opdracht.
Artikel 5
Mondelinge overeenkomsten verkrijgen hun rechtsgeldigheid
enkel na schriftelijke bevestiging.
Artikel 6 (Prijzen)
Al onze prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 7
Indien de klant de opdracht wijzigt waardoor meerkosten
ontstaan behouden wij ons het recht de overeengekomen
prijzen te wijzigen.
Artikel 8 (Levering)
Indien niet anders overeengekomen gelden als
leveringsvoorwaarde “Af fabriek”. Indien wij een levertermijn
aangeven betekent dit enkel dat wij naar ons beste vermogen
trachten aan deze termijn te zullen voldoen. De klant is niet
gerechtigd de overeenkomst nietig te verklaren en/of een
schadevergoeding te eisen indien de overeengekomen
levertermijn niet wordt nagekomen.
Artikel 9
Wij behouden ons het recht voor, goederen, die door de
contractant worden terug gestuurd of waarvan de ontvangst
wordt geweigerd op kosten en risico van de klant op een
locatie naar onze keuze op te slaan.
Artikel 10 (Transport)
Indien wij het transport van de goederen naar de contractant
of een derde op ons nemen zullen de ontstane kosten,
verzekeringen en risico’s voor rekening van de contractant
zijn.
Artikel 11 (Schadeclaims)
Schadeclaims vanwege fouten of gebreken dienen binnen 5
werkdagen schriftelijk te worden medegedeeld. Na deze
termijn verliest de contractant het recht op reclame.
Artikel 12
Schadeclaims geven de contractant niet het recht om de
betaling geheel of gedeeltelijk te weigeren. In het geval van
een gerechtvaardigde claim zijn wij enkel verplicht de
goederen te vervangen. Wij zijn niet verplicht tot enige
schadevergoeding.
Artikel 13 (Niet nakoming)
Alle rekeningen dienen door de contractant uiterlijk op de
vervaldatum te worden voldaan. Dit geldt ook indien de
contractant zijn ondernemingsvorm wijzigt, om uitstel van
betaling vraagt of faillissement heeft aangevraagd of de
onderneming wordt beëindigd. Bij niet nakoming, zonder
opschorting van de betalingsverplichting, stellen wij 1% rente
per maand over de volledige som als ook alle (buiten)
gerechtelijke kosten in rekening.
Artikel 14
Komt de contractant haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet
zoals overeengekomen na of ontstaat een situatie zoals in
artikel 13 beschreven, zijn wij gerechtigd om behandeling en
uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te
schorten zonder, dat er voor de opdrachtgever hierdoor recht
op schadevergoeding ontstaat. Uiteraard blijft ons recht op
schadevergoeding onverlet.
Artikel 15 (Overmacht)
Indien de uitvoering van een opdracht door een niet voorziene
overmacht wordt belemmerd, zijn wij gerechtigd, de uitvoering
aan deze omstandigheden aan te passen, de overeenkomst
te beëindigen en schadevergoeding voor de tot dan gemaakte
kosten van de opdrachtgever te verlangen. Onder overmacht
verstaan wij elke gebeurtenis, waarop wij geen enkele invloed
kunnen uitoefenen, doch waardoor de uitvoering van de
opdracht wordt bemoeilijkt of geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd.
Artikel 16
Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade
of andere indirecte schade, die door ons geleverde goederen
aan zaken en/of personen wordt veroorzaakt.
Artikel 17
Indien wij voor een schade aansprakelijk zouden zijn, beperkt
onze aansprakelijkheid zich tot de factuurwaarde van de
geleverde goederen.
Artikel 18
De contractant onderzoekt of de in zijn opdracht opgegeven
merken, modellen, ontwerpen, dessins en dergelijke vrij zijn
van de rechten van derden. Hij is voor alle gevolgen van
gerechtelijke claims van derden aansprakelijk.
Artikel 19 (Eigendomsvoorbehoud)
Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat
alle openstaande rekeningen door (of in naam van) de koper
zijn betaald. De koper heeft niet het recht om in ons nadeel of
ten voordele van derden over onze goederen te beschikken
zolang de betaling niet heeft plaats gevonden. De koper heeft
niet het recht de goederen als onderpand of andere vorm van
zekerheid aan derden te bieden of derden een zakelijk of
persoonlijk recht op de goederen te verschaffen. Bij niet
nakoming van de betaling of betalingsachterstand dient de
verkoper op onze sommatie de goederen onverwijld tot onze
beschikking te stellen. De koper is verplicht het risico van
brandschade en diefstal ten aanzien van de niet betaalde
goederen te dragen en op ons verzoek een verzekeringspolis
en betalingsbewijzen van de premie te overleggen.
Artikel 20
Met betrekking tot onze overeenkomsten geldt uitsluitend het
Nederlandse recht. In geval van betwisting zijn de Rechtbank
van Breda of de rechtbank van de woonplaats van de koper
naar onze keuze alleen bevoegd.
Artikel 21
Met de ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart
de koper een exemplaar van onze algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden te hebben ontvangen.

General sales and delivery conditions

Article 1
These conditions apply to all our quotations and agreements
unless there is a written agreement to the contrary.
Article 2
All our offers are free of engagement, unless otherwise
agreed in writing.
Article 3
Specifications of size, shape, or quality which have been
issued by us by means of catalogues, samples, cuttings,
designs or any other means are not binding and are supposed
to be approximations.
Article 4 (Agreement)
An agreement comes about by means of our written
confirmation of an order or assignment, or in the absence of
such, by means of the actual execution of an order or
assignment.
Article 5
Verbal pledges by and verbal understandings with our
subordinates do not bind us other than after and insofar as
they have been confirmed by us in writing.
Article 6 (Prices)
All our prices are exclusive of the V.A.T.
Article 7
If the contracting party changes the contents of an order that
results in higher costs for us than those, which were initially
assumed in the original order, we have the right to increase
prices accordingly.
Article 8 (Delivery)
Unless otherwise agreed in writing, delivery will take place
from the factory and or warehouse. In the event that we take
upon us any term of delivery for merchandise, then this would
mean exclusively, that the best of our ability to meet that term
which was agreed to. The contracting party is not entitled to
demand rescission of contract and or indemnation for any
damages whatsoever, in the event of us exceeding any terms
and or conditions of delivery, whereas such an event leaves
intact the commitments of the contracting party and declares
that the contracting party has relinquished all rights to
indemnation on grounds of late delivery.
Article 9
Goods which are returned to us or, after being delivered by us
to the contracting party and are not accepted by the
contracting party, can be stored at a place of our choice at the
expense and risk of the contracting party.
Article 10 (Transport)
If we undertake transportation of goods to a contracting party
and or the transportation to a third party, then all subsequent
contracts with the third party are assumed to be in the
interests and at the expense and risk of the contracting party,
and all subsequent costs, including insurance costs, and risks
are to be borne by the contracting party.
Article 11 (Claims)
Claims concerning faults and for the quality of the delivered
goods must be laid within 5 days after delivery under penalty
of loss of rights.
Article 12
Claims do not give the contracting party the right to partially or
fully suspend payments and or commitments issuing from the
agreement. In case we find a claim laid against us to be well
founded, then we should be bound only to replace the faulty
goods, without thereby entitling the contracting party to any
compensation whatsoever.
Article 13 (Default)
All debts to use by the contracting party, in any capacity
whatsoever are claimable by law immediately, without proof or
default or judicial intervention in case of nonpayment on the
date of expiry of the term of payment. Furthermore, the
amount of our claim against the contracting party shall be
payable on demand immediately, without legal intervention, in
case the contracting party change their form of enterprise,
apply for suspension of payment, are declared bankrupt,
decease, or if the contracting party is a company being
dissolved. In case of non-fulfillment of their obligations, the
contracting party shall owe us interest at one percent (1%) per
month on the whole amount claimable by us be sided all the
judicial and extra-judicial expenses made by us in collecting
the amount of our claim.
Article 14
In the case of untimely and/or improper or non-fulfillments of
any duty resting with the contracting party, or if any of the
circumstances named in article 13 should occur. Then we
shall be justified in suspending execution of the agreement or
in fully or partially dissolving to agreement, as we choose,
without giving notice of default and without legal intervention
and without us being held to giving any form of compensation
whatsoever, notwithstanding our undiminished entitlements
and rights, including the right to full compensation.
Article 15 (Act of god)
If execution of the agreement is impeded by an Act of God,
then we shall be entitled to adapt the agreement to the
prevailing circumstance or to dissolve the agreement and to
demand compensation from the principal for the costs
incurred by us. By “Act of God” is meant, every circumstance
for which we are not responsible or to blame, and through
which the execution of this agreement becomes troublesome
for us or is partially or fully impeded.
Article 16
We are not liable for loss of profits subsequent damages other
indirect damages or any other damages through any case at
all, inflicted upon persons and/or objects as a result of goods
delivered by us.
Article 17
As far as we are in any way liable, it shall be limited to the
invoiced amount for the goods delivered by us.
Article 18
The contracting party shall indemnify us for all consequences
of the use in an order of any trademarks, models, designs etc.
Article 19 (Conditions of ownership)
Until all outstanding invoices have been paid in full by the
buyer or in the buyer’s name, all goods shall remain our
property. As long as payment for the goods has not been
affected, the buyer is not entitled to dispose of the goods to
our disadvantage or to the advantage of third parties and the
buyer is especially not entitled to pawn or pledge the goods to
any third party nor to cause the goods to be given as security
for to any third party, nor to cause the goods to be held as
security for third parties in the broadest sense of the word, nor
to attach to these goods any objective or personal rights in
favor of any third party. In case of untimely or non-payment,
the buyer shall, at our request, immediately place the goods
at our disposal and the buyer shall be obliged to insure the
goods which have not been paid for against fire and theft and,
at our request, submit to us full copies of the insurance
policies as well as copies of proofs of payment for those
policies.
Article 20
Dutch law is exclusively applicable to all our agreements. Any
possible dispute by the competent judge in Breda with
exclusion of all other judicial instances.
Article 21
The buyer declares by signing the order confirmation form,
that the buyer has received a full copy of these General
Conditions of Sale.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Artikel 1 (Allgemeines)
Falls vorher keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen
wurde, sind die nachstehenden Bedingungen für all unsere
Angebote und Vereinbarungen gültig.
Artikel 2 (Offerte)
All unsere Angebote sind unverbindlich, es sei denn es liegt
eine anderslautende schriftliche Vereinbarung vor.
Artikel 3
Die durch uns herausgebrachten Abbildungen, Kataloge,
Muster, Materialproben und dergleichen sowie die darin
enthaltenen Angaben über Grösse, Form, Dessin und Qualität
der Waren sind für uns unverbindlich und stellen nur
Annäherungswerte dar.
Artikel 4 (Vertrag)
Der Vertrag kommt durch unsere Bestätigung des
Kundenauftrags zustande oder durch die tatsächliche
Ausführung des Kundenauftrags.
Artikel 5
Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen
Bestätigung.
Artikel 6 (Preise)
Unsere Preise sind reine Nettopreise ohne MwSt.
Artikel 7
Im Falle von Änderungen des Auftrags durch den Kunden die
mit Mehrkosten verbunden sind, sind wir berechtigt die
vereinbarte Preisen zu ändern.
Artikel 8 (Lieferung)
Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, gelt die
Lieferbedingung “Ab Werk“, “Ab Lager“. Wenn wir einen
Liefertermin für eine Ware angeben dann beinhaltet dies
lediglich, dass wir nach bestem Wissen versuchen werden,
diesen Termin einzuhalten. Der Vertragspartner ist nicht
berechtigt, die Auflösung der Vereinbarung oder/und eine
Entschädigung für eventuelle Schäden gleich welcher Art zu
fordern, falls die Lieferzeit und/oder irgendein Termin nicht
eingehalten wurde. Letzteres befreit den Vertragspartner
jedoch nicht von seinen Verpflichtungen.
Artikel 9
Wir behalten uns das Recht vor, Waren die vom
Vertragspartner zurück gesandt werden oder deren Annahme
verweigert wird, zu Lasten und auf Gefahr des
Vertragspartners an einem Ort unserer Wahl zu lagern.
Artikel 10 (Transport)
Übernehmen wir den Transport der Ware zum
Vertragspartner, werden die dabei entstehenden
Verbindlichkeiten Dritten gegenüber auf Rechnung und
Gefahr des Vertragspartners eingegangen. Die damit
verbundenen Kosten, wie z.B. Versicherungskosten, und
Risiken gehen zu Lasten des Vertragspartners.
Artikel 11
Mängelrügen wegen Mängel und/oder Qualitätsfehlern sind
innerhalb von 5 Tagen nach Lieferung schriftlich zu erteilen,
andernfalls verliert der Vertragspartner sein Beschwerderecht.
Artikel 12
Mängelrügen berechtigen den Vertragspartner nicht, Zahlung
zu verweigern oder/und vereinbarten Verpflichtungen nicht
nachzukommen. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge sind
wir lediglich verpflichtet, die beanstandete Ware durch eine
andere zu ersetzen. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, dem
Vertragspartner irgendeine Vergütung zu leisten.
Artikel 13 (Nichterfüllung)
Alle Rechnungen sind vom Vertragspartner spätestens am
Fälligkeitstag ohne Zahlungsaufschub zu begleichen. Das
gleiche gilt für den Fall, dass der Vertragspartner seine
Unternehmensform ändert, um Zahlungsaufschub bittet,
Konkurs erleidet, Liquidation beantragt oder die Gesellschaft
erlischt. Bei Nichterfüllung seiner Verpflichtungen stellen wir
dem Vertragspartner ohne weiteren Zahlungsaufschub 1%
Zinsen per Monat auf die volle Summe sowie alle
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten für den Einzug
des Schuldbetrages in Rechnung.
Artikel 14
Erfüllt die Vertragspartei Ihre Verpflichtungen nicht, nicht
zeitig oder nicht ordnungsgemäß oder trifft einer der in Art. 13
genannten Umstände ein, so sind wir berechtigt, die
Bearbeitung des Auftrags einzustellen, den Auftrag ganz oder
teilweise zu stornieren, ohne dass der Auftraggeber ein Recht
auf Entschädigung beanspruchen kann. Allerdings bleibt
unser recht auf volle Entschädigung durch denn Auftraggeber
unberührt.
Artikel 15 (Höhere Gewalt)
Wird die Ausführung eines Auftrags durch nicht
vorhersehbare Höhere Gewalt verhindert, sind Wir berechtigt,
die Ausführung des Vertrags den Umstanden anzupassen,
vom Vertrag zurückzutreten und eine Entschädigung für die
bis dahin entstandenen Kosten vom Auftraggeber zu
verlangen. Unter “Höhere Gewallt“ verstehen wir jedes
Ereignis, auf das wir keinerlei Einfluss haben, durch dessen
Eintreten jedoch die Ausführung des Auftrags erschwert wird
bzw. ganz oder teilweise unmöglich ist.
Artikel 16
Wir sind nicht haftbar für Betriebsschaden. Folgeschaden
oder andere indirekte Schaden, die durch von uns gelieferte
Waren an Personen und/oder Sachen zugefügt werden.
Artikel 17
Sind wir für einen Schaden haftbar, beschränkt sich die
Haftung nur auf den Rechnungswert der gelieferten Waren.
Artikel 18
Der Vertragspartner versichert, dass, die in seinem Auftrag
vorgeschriebenen Marken, Modelle, Entwurfe, Dessins und
dergleichen frei von Rechten Dritten sind. Er ist verpflichtet,
für alle Folgen aufgrund von Rechtsansprüchen Dritten zu
Haften.
Artikel 19 (Eigentumsvorbehalt)
Alle von uns gelieferten Waren bleiben unser Eigentum, bis
dass all offenstehenden Rechnungen durch oder in Namen
des Käufers beglichen sind. Der Käufer ist nicht berechtigt zu
unserem Nachteil oder zum Vorteil Dritter über unsere Ware
verfügen, solange die Bezahlung der Ware nicht erfolgt ist.
Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware als Pfand oder
sonstige Sicherheit an Dritte weiterzugeben, oder Dritten ein
geschäftliches oder persönliches Recht an der Ware zu
verschaffen. Bei nicht Bezahlung oder Zahlungsverzug muss
der Käufer auf unsere Aufforderung hin die Ware zu unserer
Verfügung stellen. Der Käufer ist verpflichtet, dass Risiko für
Brandschaden und Diebstahl bzgl. Der nichtbezahlten Waren
zu tragen und auf unser verlangen eine Kopie der
entsprechenden Versicherungspolice und der bezahlten
Prämienquittung vorzulegen.
Artikel 20
Für unsere Vereinbarungen gilt ausschließlich das
niederländische Gesetz. Eventuelle Streitfälle werden vor
dem Gericht in Breda entschieden.
Artikel 21
Mit unterschreiben der Auftragsbestätigung erklärt der Käufer
ein Exemplar unserer Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen erhalten zu haben.

Conditions de Vente et de livraison

Article 1er (Généralités)
A défaut d’un accord écrit contraire, ces conditions sont
d’application pour toutes nos offres.
Article 2 (Offerte)
A défaut d’un accord écrit contraire, toutes nos offres sont
faites sans engagement.
Article 3
Toute information concernant la taille, la forme et la qualité
publiée soit par images, catalogues, échantillons, dessins,
soit sous toute autre forme, ne nous engage et est considérée
approximative.
Article 4 (Accord)
Un accord est obtenu par la confirmation écrite de l’ordre, ou,
à défaut de celle-ci, par l’exécution réelle de l’ordre.
Article 5
Les promesses verbales faites par et les accords obtenus
avec un de nos représentants ne nous engagent qu’après
confirmation écrite de ceux-ci.
Article 6 (Prix)
Tous nos prix s’entendent hors T.V.A.
Article 7
Nous nous réservons le droit de majorer proportionnellement
les prix lorsque la partie contractante apporte des
modifications à l’ordre er des coûts plus élevés que ceux
prévus dans l’offerte.
Article 8 (Livraison)
A défaut d’un accord contraire, la livraison se fait départ usine
et/ou dépôt. Lorsque nous nous imposons un délai de
livraison, ceci implique uniquement que nous allons, selon
nos capacités veiller au respect de ce dernier. La partie
contractante ne jouit du droit de résilier l’accord obtenu ou
d’exiger une quelconque indemnité en cas de non-respect du
délai de livraison ou de tout autre délai qui nous est imposé,
tandis qu’en tel non-respect ne suspend aucunement les
obligations de la partie contractante, déclarant dans le contrat
de faire abstraction à toute demande ultérieure en
dédommagement pour non respect du délai de livraison. Le
délai de livraison ne prend cours qu’ à partir du moment ou un
accord est.
Article 9
Nous nous réservons le droit d’installer tout bien renvoyé par
la partie contractante ou refusé au moment de la livraison,
dans un lieu de notre choix, la partie contractante couvrant
toutefois les frais et les risques y adhérant. Nous sommes à
tout moment autorisés à vendre les biens renvoyés et refusés
pour le compte de la partie contractante.
Article 10 (Transport)
Lorsque nous prenons en charge le transport de biens vers la
partie contractante et que nous prenons (personnellement ou
non) soin du transport, les engagements pris envers des tiers
sont considérés étant pris dans l’intérêt, au compte et au
risques de la partie contractante. Tous les frais résultant de
ces engagement en font partie les frais d’assurance-ainsi que
tous les risques sont au compte de la partie contractante.
Article 11 (Réclamations)
Toute réclamation pour vices et/ou défauts de qualité des
biens fournis doit, être introduite par écrit et dans les 5 jours à
compter du jour de livraison, à défaut de quoi la partie
contractante perte son droit de réclamation.
Article 12
Une réclamation n’autorise la partie contractante au gel partiel
au total de paiement et/ou au non-respect d’autres
engagements résultant de l’accord. Lorsque la réclamation
est jugée juste nous sommes uniquement tenus à remplacer
la marchandise défectueuse sans que la partie contractante
ait pour autant droit à un dédommagement.
Article 13 (Insuffisance)
Toute somme que la partie contractante nous est redevable
pour quelle raison que soit, devient en cas de non-paiement
immédiatement exigible le jour de l’échéance, sans mise en
demeure supplémentaire ou intervention juridique. Il est de
même lorsque la partie contractante change de forme
juridique, une demande de surséance de paiement est
introduite, la partie contractante est déclarée faillite, passé a
la liquidation, meurt ou, en cas d’une société, est dissoute. En
cas de non-respect des engagements pris, la partie
contractante se voit pénalisée d’un intérêt de 1% par mois sur
le total du montant redevable ainsi que de tous les frais
judiciaires et extrajudiciaires causés par l’encaissement de
notre exigence.
Article 14
Lorsque la partie contractante ne s’acquitte pas, que
tardivement ou incorrectement des obligations qui lui
incombent, et lorsque un des cas prévus dans l’article 13 se
produise, nous avons sans mise en demeure, ni intervention
juridique le droit soit de suspendre l’exécution de l’ordre, soit
d’annuler l’engagement partiellement ou incomplètement,
sans que nous soyons pour autant obligés à dédommager la
partie contractante et sans préjudice des droits nous
revenant, comme le droit à un dédommagement complet.
Article 15 (Cas de force majeure)
Lorsque l’exécution de l’accord est empêchée par des raisons
de force majeure, nous avons le droit d’adapter l’accord aux
circonstances et si nécessaire de nous libérer des
engagements vis-à-vis de la partie contractante tout en
conservant le droit de dédommagement pour les frais ainsi
contractés. Par force majeure nous comprenons toute
circonstance indépendante à notre volonté et qui incommode
l’exécution de l’accord, ou l’empêche même, soit
particulièrement, soit totalement.
Article 16
Nous ne sommes responsables des dommages industriels,
d’accompagnement autre dommage indirect et tout autre
dommage dû à quelle circonstance que soit cause à autrui
et/ou à leurs biens par la marchandise livrée par notre
société.
Article 17
Pour autant que la responsabilité nous incombe elle est
limitée au montant facture de la marchandise livrée. Lorsqu’
une tierce partie exige un dédommagement pour des
préjudices cause par la marchandise pour lesquels la
responsabilité ne nous oncombe la partie contractante est
oblige a nous couvrir et rembourser.
Article 18
La partie contractante nous couvre pour toute conséquence
que puisse avoir l’utilisation des marques, modèles, projets,
dessins etc. stipulé dans l’accord.
Article 19 (Droite de Propriété)
Toute marchandise livrée reste notre propriété jusqu’au
paiement complet de toute facture par ou du nom de
l’acheteur. L’acheteur ne peut disposer de la marchandise en
notre désavantage et en avantage de tiers lorsque le dernier
paiement de la marchandise n’a lieu. Dans de moindres
mesures encore, l’acheteur n’est autorisé adonner ces bien
en gage de les donner comme sécurité à autrui, ou d’établir
un droit matériel ou personnel pour une tiérce personne sur
cette marchandise. En cas de non-paiement ou paiement
tardi, l’acheteur est obligé de mettre les biens à notre
disposition, immédiatement après demande. De plus,
l’acheteur doit contracter une assurance pour ces biens non
payés contre d’éventuels incendies et vols et sur demande
nous fournir une photocopie de la police, ainsi que la prevue
de paiement de la prime.
Article 20
Pour tous nos accords, seules les lois en vigueur aux Pays-
Bas sont d’application. D’éventuels litiges seront tranchés par
le juge compétent à Breda à l’exclusion de toute autre
juridiction.
Article 21
Par la signature de la confirmation de l’ordre, l’acheteur
accuse réception d’un exemplaire de ces conditions
générales de vente et de livraison.